Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nr. 08184060

Artikel 1 – Aanbiedingen, overeenkomst

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Foodequip en een wederpartij, hierna te noemen cliënt, waarop Foodequip deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 2 – Offertes, overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen offertes en andere uitingen van Foodequip zijn vrijblijvend, tenzij door Foodequip schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 – Prijs, levering

 1. Foodequip is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van een eerder overeengekomen prijs zonder dat de cliënt in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden, die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de kosten wegens montage voor aansluiting en alle bijkomende kosten voor aanleg van leidingen, hak- en breekwerk, of alle verdere tot de installatie van de door Foodequip te leveren zaken behorende werkzaamheden niet in de prijs inbegrepen.
 3. De cliënt zorgt voor eigen rekening dat de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor transport, dat de goederen in zijn geheel naar binnen kunnen worden gebracht en dat de gewenste plaats geschikt is voor aansluiting.

Artikel 4 – Risico, eigendomsvoorbehoud

 1. Foodequip blijft eigenaar van de door haar aan cliënt verkochte zaken zolang laatstgenoemde de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde niet volledig aan Foodequip heeft voldaan. De cliënt is verplicht zicht tot zorgvuldige behandeling van de zaken zorg te dragen en heeft niet het recht de zaken aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en gemaakte kosten die terecht zijn gevorderd volledig zijn betaald.
 2. Onverminderd de overige aan Foodequip toekomende rechten, heeft Foodequip het recht om, indien de cliënt zijn betalingsverplichtingen jegens Foodequip niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de geleverde goederen op eerste vordering tot zich te nemen.

Artikel 5 – Betaling

 1. Tenzij door partijen anders schriftelijk overeengekomen, dienen alle betalingen aan Foodequip binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden. Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de cliënt van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Foodequip is in dat geval gerechtigd om vanaf het tijdstip van het verstrijken van de betalingstermijn 1% rente per maand in rekening te brengen, alsmede buitengerechtelijke kosten, gelijk aan 15% (exclusief BTW) van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,–.
 2. De cliënt is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Foodequip verschuldigde.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting voor cliënt niet op.

Artikel 6 – Annulering

Bij annulering van de overeenkomst door de cliënt is laatstgenoemde een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de cliënt bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de cliënt geschiedt terwijl de cliënt er al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering, of een deel ervan indien het een deellevering betreft, kan plaatsvinden.

Artikel 7 – Reclames, garantie

 1. Reclames terzake van uiterlijk zichtbare gebreken van door Foodequip afgeleverde zaken dan wel door Foodequip verrichte diensten, moeten binnen acht dagen na de levering aan de cliënt dan wel na de voltooiing van de diensten bij de cliënt, schriftelijk bij Foodequip worden ingediend, op straffe van verval van alle mogelijke aanspraken.
 2. Reclames terzake van niet uiterlijk zichtbare gebreken moeten binnen één maand nadat deze redelijkerwijs hadden kunnen worden ontdekt, schriftelijk bij Foodequip zijn ingediend, doch uiterlijk binnen twaalf maanden na de aflevering aan cliënt, op straffe van verval van alle mogelijke aanspraken.
 3. Foodequip geeft gedurende een periode van twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van aflevering, een garantie terzake van het ontbreken van materiaal- en/of constructiegebreken, mits geconstateerde gebreken conform het voorgaande lid door de cliënt ter kennis aan Foodequip zijn gebracht. Deze garantie verplicht Foodequip uitsluitend tot kosteloze vervanging van onderdelen, waarin de kosten van (de)montage niet zijn inbegrepen. Indien Foodequip met de cliënt een overeenkomst sloot voor de levering van gebruikte zaken, is de garantietermijn terzake van het ontbreken van materiaal- en/of constructie-gebreken, voor deze gebruikte zaken beperkt tot zes maanden.
 4. Gedurende de eerste drie maanden van de garantieperiode zal Foodequip de kosten wegens arbeidsloon en voorrijdkosten voor haar rekening nemen.
 5. Ten aanzien van gebreken die gevolg zijn van normale slijtage dan wel enig onjuist of onoordeelkundig gebruik door cliënt, wordt geen garantie gegeven.
 6. Terzake van de door Foodequip uitgevoerde reparatiewerkzaamheden, wordt slechts garantie gegeven op de deugdelijkheid van de materialen die door Foodequip werden gebruikt ter uitvoering van de opgedragen werkzaamheden.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. Indien Foodequip jegens cliënt aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Foodequip is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade worden uitsluitend de redelijke kosten begrepen ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Foodequip aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Foodequip toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 3. Indien Foodequip aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Foodequip beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Foodequip is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Foodequip of zijn leidinggevende ondergeschikten.
  6. De aansprakelijkheid van Foodequip is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 9 – Geschillen, forumkeuze

Op alle met Foodequip gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen slechts berecht worden door de bevoegde rechter te Almelo, of zulks ter keuze van Foodequip, door de rechter van de woonplaats van de cliënt.